Aktuality

09 dec 2018

Najdôležitejšie zmeny v Zákone 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2019

Ministerstvo financií SR pripravilo návrh novely zákona o DPH, ktorý schválila Národná rada SR dňa 29.11.2018. Novela zákona o DPH nadobudne účinnosť od 1.1.2019, najprv však musí byť podpísaná Prezidentom SR a zverejnená v Zbierke zákonov SR. Novela zákona obsahuje nasledovné zásadné zmeny:

Prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov

Od začiatku roka 2018 bol zrušený limit 5 000 EUR pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov. Táto zmena spôsobovala výrazný problém pre podnikateľov v praxi. Pri kúpe týchto tovarov kupujúci dostal doklad z elektronickej registračnej pokladnice, ktorý zároveň neobsahoval potrebné náležitosti na uplatnenie prenosu daňovej povinnosti. Tak kupujúci nemohol uplatniť daň z nakúpeného tovaru. Riešením tohto problému je zrušenie prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra z ERP alebo VRP.

Zrušenie zábezpeky na daň

Na základe dôvodovej správy k návrhu novely zákona o DPH o inštitúte zábezpeky, ktorej účelom bolo znížiť nedoplatky na dani spôsobených novo registrovanými platcami DPH, nie je ďalej potrebná v efektívnom boji proti daňovým podvodom. Z tohto dôvodu sa inštitút zábezpeky ruší. Rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň prijaté do konca roku 2018 sa zrušia ex lege (priamo zo zákona). Nepoužitá časť zábezpeky sa vráti daňovým subjektom do 28.2.2019.

Spresnenie definície obratu na účely zákona o DPH

V doterajšom znení zákona o DPH obrat je definovaný v §4 ods. 7, ako výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

V platnej definícií obratu sú použité výrazy „výnosy“ a „príjmy“, ktoré spôsobujú nerovnaké podmienky pre zdaniteľné subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo. Tieto pojmy sa nahradia pojmom „hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb“, to znamená, že sa do obratu zahrnie hodnota dodaných tovarov a služieb v zmysle §22 ods. 1 zákona o DPH. Z uvedeného vyplýva aj to, že prijaté preddavkové platby sa nezahrnú do obratu v čase ich prijatia, ale iba v mesiaci, v ktorom došlo k skutočnému dodaniu tovarov a služieb.

Dodanie tovarov a služieb pri použití poukazov (voucher) – nadobudne účinnosť od 1.10.2018

Účelom tejto zmeny je zaviesť nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaní tovarov a služieb pri použití poukazov. Cieľom je harmonizovať jednotné zaobchádzanie s použitím poukazov z hľadiska DPH vo všetkých štátoch EÚ.

Poukaz je definovaný ako nástroj, s ktorým je spojené právo držiteľa získať zodpovedajúci tovar alebo službu. Tovary a služby, ktoré majú byť dodané na základe použitia poukazov alebo totožnosť ich možných dodávateľov, musia byť uvedené na poukazoch alebo v prislúchajúcej dokumentácii spolu s podmienkami použitia poukazu. Kupóny na zľavu sa nepovažujú za poukazy.

V nových pravidlách je rozlíšené uplatňovanie DPH pri použití poukazov na základe toho, či ide o jednoúčelový alebo viacúčelový poukaz. V prípade, že je v čase vystavenia poukazu známe miesto dodania tovarov a služieb, na ktoré sa vťahuje poukaz, ako aj suma splatnej dane z týchto tovarov a služieb, tak hovoríme o tzv. jednoúčelovom poukaze. Vydanie a následný prevod jednoúčelového poukazu na držiteľa sa považuje z pohľadu DPH za dodanie prislúchajúcich tovarov a služieb. Samotné použitie jednoúčelového poukazu (výmena poukazu za tovary a služby u dodávateľa) sa nepovažuje za dodanie tovarov a služieb z pohľadu DPH.

V opačnom prípade o viacúčelovom poukaze hovoríme vtedy, keď nie je známa niektorá zo skutočností, ktorá umožňuje jednoznačne určiť splatnú daň alebo miesto dodania. Pri tomto druhu poukazu dôjde k dodaniu tovaru a služby z pohľadu DPH pri skutočnom použití tohto poukazu. Ako príklad môžeme uviesť poukaz na nákup v danej obchodnej siete v SK. Pri vydaní poukazu poznáme miesto dodania, ale nepoznáme presnú výšku dane (napr. mäsové výrobky majú 10% sadzbu), a z tohto dôvodu k dodaniu služby dôjde iba pri skutočnom využití poukazu.

Zmena zdaňovania dodania stavby a jej časti a zdaňovania nájmu nehnuteľnosti

Podľa doterajšej úpravy platilo, že dodanie stavby a jej časti, vrátane stavebného pozemku, na ktorom stojí stavba je oslobodené od dane, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo odo dňa prvého užívania tejto stavby. Platiteľ dane sa mohol rozhodnúť, či dodanie zdaní alebo dodá bez dane a následne upraví odpočítanú daň podľa §54 zákona o DPH.

Novela zákona o DPH zruší túto možnosť voľby zdanenia pri dodaní stavieb a jej časti určených na bývanie (byt, rodinný dom, bytový apartmán). To znamená, že platiteľ povinne musí uplatniť oslobodenie pri dodaní stavby a jej časti (vrátane stavebného pozemku, na ktorom stojí stavba), ak splní požiadavky na oslobodenie. Následne platiteľ je povinný upraviť odpočítanú daň z nadobudnutia nehnuteľnosti podľa §54 zákona o DPH (teda vrátiť odpočítanú daň štátu).

Rovnako aj pri prenájme nehnuteľnosti určenej na bývanie, novela zákona o DPH zruší právo voľby oslobodenia danej nehnuteľnosti.

Ďalej táto novela rozširuje aj zdanenie stavieb. Zdaneniu podlieha nielen dodanie novej stavby (neuplynulo ešte 5 rokov), ale aj dodanie staršej stavby, pri ktorej došlo k zmene účelu a súčasne náklady na stavebné práce predstavovali najmenej 40% z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác, taktiež dodanie zrekonštruovanej stavby za predpokladu, že náklady na rekonštrukciu tvorili najmenej 40% z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác.

Zmena pri dodaní hnuteľného majetku a nadobudnutí tovaru a nového dopravného prostriedku na základe finančného lízingu

Súčasné pravidlá o prispôsobení zdanenia finančného lízingu v závislosti od legislatívy v inom členskom štáte sa vypúšťajú zo zákona, nakoľko finančný lízing je definovaný ako dodanie tovaru v článku 14 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES, ktorý má byť vykladaný jednotne v členských štátoch EÚ.

Miesto zdanenia digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby a obratový limit

Od 1.1.2015 platí, že miesto zdanenia digitálnych služieb (telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby) poskytnutých nezdaniteľným osobám je členský štát, v ktorom je odberateľ (príjemca služby) usadený, t.j. členský štát spotreby. Toto ustanovenie znamenalo pre príležitostných poskytovateľov digitálnych služieb značnú administratívnu záťaž.

Preto sa s novelou zákona  zavedie obratový limit vo výške 10 000 eur pre zdaniteľné osoby, ktoré sú usadené iba v jednom členskom štáte EÚ a ktoré poskytujú digitálne služby nezdaniteľným osobám usadeným v iných členských štátoch. Príležitostný poskytovateľ digitálnych služieb si tak môže ako miesto dodania zvoliť členský štát jeho usadenia, ak obrat takýchto služieb nepresiahne ani v kalendárnom roku a ani v predchádzajúcom kalendárnom roku 10 000 eur.

 

V prípade ďalších otázok alebo ak potrebujete pomoc s niektorou oblasťou, neváhajte nás kontaktovať.

Súvisiace články