Vypracovanie a podanie daňového priznania typu A, B

Blíži sa termín podania daňového priznania? Je potrebné započítať viacero daní? Nenechávajte to na poslednú chvíľu! Naši zamestnanci vám v krátkom čase vypracujú daňové priznanie typu A alebo B, výkazy alebo iné účtovné doklady. Spoľahlivé, rýchle a presné vypracovanie – všetko digitálne, online.

PRIPRAVTE MOJE DAŇOVÉ PRIZNANIE

Naše služby

  • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
  • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO typ B (fyzické osoby)
  • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu PO (právnické osoby)
  • Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
  • Vypracovanie kontrolného výkazu a súhrnného výkazu
  • Refundácia DPH zo zahraničia
  • Prihlasovanie k registráciám daní
  • Upozornenia na daňové, odvodové a iné termíny a splatnosti
Vypracovanie daňových priznaní

Daňové priznania pre zamestnancov

Daňové priznanie typu A musia podať zamestnanci, ktorí nepožiadali svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie. V tomto prípade zamestnanec podáva daňové priznanie sám, alebo to môže zveriť účtovníkovi podľa vlastného výberu.

Ako to prebieha?

Po obdržaní potrebných dokumentov vám naši pracovníci v krátkom čase pripravia daňové priznanie typu A. V prípade potreby zabezpečíme aj zaslanie daňového priznania na daňový úrad.

KONTAKTOVAŤ

Daňové priznania pre firmy

Daňové priznania podávajú aj firmy (spoločnosti s právnou subjektivitou), ktoré vedú podvojné účtovníctvo. Súčasťou daňového priznania je výkaz ziskov a strát, súvaha, prehľad o peňažných tokoch a účtovná závierka. Služba zahŕňa aj predloženie dokumentov úradu. Popritom vypracúvame aj ďalšiu finančnú dokumentáciu pre firmy a spoločnosti.

KONTAKTOVAŤ

Ostatné priznania a výkazy

Daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k DPH musia vyplniť podnikatelia a spoločnosti na účely priznania a zaplatenia DPH. Naše služby zahŕňajú spracovanie a predloženie správnych daňových dokladov DPH, aby ste si správne splnili svoje daňové povinnosti.

Súhrnný výkaz k DPH

Súhrnný výkaz k DPH podávajú osoby, ktoré dodali tovar alebo služby do iného členského štátu. Služba zahŕňa výber a vyhodnotenie DPH z rôznych obchodných transakcií a dodanie súhrnu daňovému úradu.

Daň z nehnuteľnosti

Ak sa stávate vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo dochádza k zmene druhu alebo veľkosti pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, alebo vám zaniká vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, máte povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Daň z motorových vozidiel

V prípade, že využívate vozidlo pri svojej podnikateľskej činnosti, je nevyhnutné podať daňové priznanie a uhradiť cestnú daň do konca januára. Bez ohľadu na to, či je auto súčasťou obchodného majetku alebo používate súkromné vozidlo na pracovné účely, vo vašom daňovom priznaní by mali byť zahrnuté všetky motorové vozidlá, ktoré ste v rámci podnikania využívali. Naši odborníci Vám radi pomáhajú v otázkach a vypracovaní daňového priznanie z motorových vozidiel.

KONTAKTOVAŤ

Často kladené otázky

Aká je lehota na podanie ďanového priznania k dani z príjmov?

Podľa zákona o dani z príjmov je daňovník povinný predložiť daňové priznanie k dani z príjmov v priebehu 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak je zdaňovacím obdobím celý kalendárny rok, štandardný termín na predloženie daňového priznania je obvykle do 31. marca. V prípade, že zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, napríklad od 01.06.2023 do 31.05.2024, termín na podanie daňového priznania je zvyčajne do 31. augusta.

Dokedy môžem predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?

Daňovník, ktorý nie je v konkurze alebo likvidácii, má možnosť ohlásiť rozšírenie termínu:
• až o 3 plné kalendárne mesiace, čo znamená do 30. júna,
• až o 6 plných kalendárnych mesiacov, teda do 1. októbra.

Predĺženie lehoty o 6 kalendárnych mesiacov je dostupné len v prípade, ak daňovník dosiahol príjmy zo zahraničných zdrojov.

Kedy sa podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva najneskôr do 31. dňa po ukončení zdaňovacieho obdobia, tj. do 31.1.

Kedy sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva:
• fyzická osoba alebo právnická, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.
• dedič a vydražiteľ v priebehu zdaňovacieho obdobia

Od daňového priznania vás delí jedna správa

Po zaslaní všetkých dokumentov potrebných na podanie daňového priznania vás od podania daňového priznania delí len jedna správa. Naše presné, rýchle a profesionálne služby vám ušetria čas a eliminujú možnosť chybného daňového priznania. To vypracujeme bez oneskorenia a bezchybne.