Aktuality

28 nov 2018

Najdôležitejšie daňové a mzdové veličiny pre rok 2019

V nasledujúcom článku prinášame najzákladnejšie čísla pre podnikateľov – živnostníkov a aj pre právnické osoby pre budúci rok.

Výška životného minima – je jedna z najzákladnejších veličín, pretože sa od jej výšky odvíjajú ďalšie dôležité čísla, ako napríklad výška nezdaniteľnej časti základu dane, výška daňového bonusu alebo výška sociálnych dávok. Aktuálna suma životného minima je 205,07 eur na jednu plnoletú osobu. Výška životného minima sa upraví vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

Priemerná mesačná mzda za rok 2017 – výška priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok predstavuje 954 eur. Od jej výšky sa odvíjajú napr. minimálne odvody živnostníkov v roku 2019.

Minimálna mesačná (hodinová) mzda – minimálna mesačná mzda sa zvýši zo súčasných 480 eur na 520 eur v prvej kategórii náročnosti práce, minimálna hodinová mzda je 2,989 eur v prvej kategórii. V najvyššej, 6. Kategórii je minimálna mzda 1 040 eur za mesiac a 5,978 eur za hodinu.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – živnostník pri splnení určitých podmienok si môže znížiť  základ dane o túto čiastku. Celková výška nezdaniteľnej časti ZD na daňovníka je 3 937,35 eur na rok 2019, mesačne 328,12 eur. Základná výška nezdaniteľnej časti sa vypočíta ako 19,2-násobok platného životného minima (19,2×205,07=3 937,35).

Daňový bonus – ročná suma daňového bonusu je 266,04 eur, mesačná je 22,17 eur na každé vyživované dieťa žijúce v jednej domácnosti s daňovníkom. Hranica ročnej sumy zdaniteľných príjmov na priznanie daňového bonusu je 6-násobok minimálnej mzdy, teda 3 120 eur.

Minimálne mesačné preddavky (odvody) na zdravotné poistenie pre SZČO – v roku 2019 mesačná minimálna výška je 66,78 eur. Minimálna výška preddavkov na zdravotné poistenie pre SZČO so zdravotným postihnutím je 33,39 eur. SZČO platí mesačné preddavky vo výške 14%, resp. 7% z vymeriavacieho základu. Minimálny vymeriavací základ za rok 2019 sa vypočíta  ako 50% z priemernej mzdy v hospodárstve SR v roku 2017, t.j. 477 eur (50% z 954 eur)

Minimálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie pre SZČO  – mesačná minimálna výška je 158,11 eur v roku 2019. SZČO je povinný platiť poistné a príspevky na sociálne poistenie od 1.7. alebo 1.10. nasledujúceho roku po prekročení zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie vo výške 12-násobku 50% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok. SZČO vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019, prípadne 1.10.2019, keď jeho zdaniteľné príjmy presiahnu 5 724 eur v roku 2018 (5 724=12×50% z 954 eur). SZČO (živnostník) povinne platí nemocenské poistenie vo výške 4,4%, starobné poistenie vo výške 18%, invalidné poistenie 6% a rezervný fond solidarity vo výške 4,75% z vymeriavacieho základu.  Minimálny vymeriavací základ od 1.1.2019 je 50% priemernej mzdy v SR v roku 2017, t.j. 477 eur.

Maximálny vymeriavací základ – platí len pre poistné a príspevky na sociálne poistenie. Maximálny vymeriavací základ pre preddavky na zdravotné poistenie bol zrušený od 1.1.2017. Výška maximálneho vymeriavacieho základu od 1.1.2019 je stanovená vo výške 7-násobku priemernej mzdy v SR v roku 2017 (7×954 eur).

Najvyšší denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky – výška maximálneho denného vymeriavacieho základu je 62,7288 eur. Používa sa na výpočet dávok na materské, ošetrovné a nemocenské. Vypočíta sa ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v SR pred dvoma rokmi,  prepočítaný na dni (2x954x12/365=62,7288). Zaokrúhľuje sa na 4-desatinné miesta nahor.

Sumy cestovných náhrad pri tuzemských služobných cestách – Pri tuzemskej pracovnej ceste prináleží živnostníkom, inej SZČO a zamestnancom v časovom pásme:

  • 5 – 12 hodín stravné vo výške 4,80 eur
  • 12 – 18 hodín stravné vo výške 7,10 eur
  • nad 18 hodín stravné vo výške 10,90 eur.

Minimálna suma stravného lístka – minimálna výška stravného lístka sa vypočíta ako 75% zo sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v časovom pásme od 5 až 12 hodín, t.j. minimálna výška je 3,60 eur. Minimálny príspevok zamestnávateľa je 55% z ceny jedla, resp. z hodnoty stravného lístka. Maximálne uznaný daňový náklad pre zamestnávateľa je 2,64 eur, čo predstavuje 55% zo sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v časovom pásme od 5 až 12 hodín (55% z 4,80 eur).

Stravovanie SZČO – maximálna výška daňovo uznaných výdavkov na stravovanie SZČO je 4,80 eur za každý odpracovaný deň, pričom táto suma musí byť preukázaná dokladom o nákupe jedla alebo dokladom o úhrade faktúry o nákupe stravných lístkov.

Súvisiace články