Aktuality

29 jan 2019

Ako znížiť daňovú povinnosť? Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2019

Daňovník aj v tomto roku môže využiť daňové zvýhodnenia vo forme daňového bonusu na dieťa a daňového bonusu na zaplatené úroky. Tieto daňové zvýhodnenia predstavujú daňovú úľavu, s ktorou sa zníži priamo už vypočítaná daňová povinnosť podľa dani z príjmov.

V tomto článku sa budeme venovať daňovému bonusu na zaplatené úroky. Daňový bonus na dieťa Vám priblížime v nasledujúcom článku.

Daňový bonus na zaplatené úroky upravuje zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) a to v §33a zákona o dani z príjmov.

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky v roku 2019

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky vznikol prvýkrát zo zmlúv uzatvorených po 31.12.2017.

Podmienky nároku na daňový bonus na zaplatené úroky:

  • daňovník má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver
  • priemerný mesačný príjem daňovníka dosiahnutý v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárny rok, v ktorom daňovník uzatvoril zmluvu o úver na bývanie, nepresiahne 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárny rok, v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie

Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo zdaniteľných príjmov daňovníka, ktoré sú súčasťou základu dane, a to

  • zdaniteľné príjmy podľa §5 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti)
  • zdaniteľné príjmy podľa §6 zákona o dani z príjmov (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu)
  • zdaniteľné príjmy podľa §7 zákona (kapitálové príjmy)
  • zdaniteľné príjmy podľa §8 zákona (príležitostné príjmy, príjmy, ktoré nie sú zaradené v §5 až §7)
  • zdaniteľné príjmy podľa § 51e zákona (príjmy z podielov na zisku, vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku)

Pozor, do príjmov na výpočet priemerného mesačného príjmu sa nezapočítavajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane a príjmy zdanené zrážkou.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Daňový bonus na zaplatené úroky je možné uplatniť aj v prípade, ak úver na bývanie spláca viac osôb (napr. obaja manželia sú spoludlžníkmi). Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky však vzniká len jednej osobe zo spoludlžníkov. Uvedené znamená, že ak si uplatní nárok na daňový bonus na zaplatené úroky napr. manžel, manželka si ho už uplatniť nemôže.

Ale pozor, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky má jeden zo spoludlžníkov, ak aj druhý spoludlžník spĺňa podmienky nároku (t. j. veková hranica, výška zdaniteľného príjmu).

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky v roku 2019

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. V prípade, ak 50 % zo sumy zaplatených úrokov prevyšuje sumu 400 eur, daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky len vo výške 400 eur za rok (napr. daňovník zaplatil úroky z úveru na bývanie v roku 2019 v celkovej výške 750 eur, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky mu vzniká len vo výške 400 eur).

Daňový bonus na zaplatené úroky vo výške 50 % zo zaplatených úrokov môžeme vypočítať len z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Ak je výška poskytnutého úveru na bývanie v sume vyššej ako 50 000 eur, daňový bonus na zaplatené úroky sa vypočíta ako 50 % zo zaplatených úrokov len z tej výšky úveru, ktorá neprekračuje hranicu 50 000 eur.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnako postupuje daňovník aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní len pomernú časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka.

Ako uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď

  • u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu vyplatí daňový bonus najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl, t. j. v máji, alebo
  • sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej.

Ak daňovníkovi, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov, vznikne daňová povinnosť k dani z príjmov, daňový bonus bude započítaný s daňou na úhradu. Ak podnikateľovi vznikne daňový preplatok, tak suma preplatku spolu s daňovým bonusom mu bude vrátená, a to podľa jeho žiadosti, buď na účet alebo poštovou poukážkou v zákonom stanovenej lehote.

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky je daňovník povinný preukázať potvrdením vystaveným veriteľom. Veriteľ je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom.

Súvisiace články