Najčastejšie otázky

ODPOVEĎ

Od 1.1. 2018 sa rozšíri okruh elektronicky komunikujúcich aj o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov. Od 1.7.2018 sa bude elektronická komunikácia týkať aj fyzických osôb – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov.

ODPOVEĎ

Nakoľko od 1.1.2018 právnické osoby zapísané v obchodnom registri majú povinnosť komunikovať iba elektronicky, tak správca dane na takéto podanie nebude prihliadať a uloží daňovému subjektu pokutu za nepodanie daňového priznania v lehote podľa § 155 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

ODPOVEĎ

Pre elektronické odosielanie dokumentov je potrebné, aby daňový subjekt uzatvoril dohodu s daňovým úradom podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) alebo si aktivoval kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo eID kartu (občiansky preukaz s čipom). K prihláseniu potrebujete ID (užívateľské meno, ktoré ste získali pri registrácii) a heslo alebo kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo prihlásenie je možné aj pomocou eID (občiansky preukaz s čipom). Postup pri registrácii a následnej autorizácii sa nachádza na titulnej stránke finančnej správy v časti Rýchle odkazy – Príručky a návody.

ODPOVEĎ

Áno, zo služieb prijatých pred registráciou má novoregistrovaný platiteľ DPH právo pre uplatnenie odpočítania dane podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu, že tieto služby boli prijaté v pozícií zdaniteľnej osoby a bude ich využívať ako platiteľ DPH (čo musí byť schopný aj náležite preukázať v súlade s platnou legislatívou) a za predpokladu, že tieto výdavky neboli zahrnuté do daňových výdavkov v kalendárnych rokoch, ktoré predchádzali roku, v ktorom nadobudol postavenie platiteľa DPH. Pri uplatnení odpočítania dane musia byť splnené podmienky uvedené v § 49 až § 51 zákona o DPH.

ODPOVEĎ

Dňom dodania pri internetovom predaji tovaru na dobierku v súlade s § 19 ods. 1 zákona o DPH je deň, keď odberateľ – zákazník prevezme tovar od pošty, resp. kuriéra (t. j. deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník).

ODPOVEĎ

Ak Vám daňový úrad do konca septembra neoznámi číslo účtu, vznikne Vám povinnosť zaplatiť daň vyplývajúcu z podaného daňového priznania v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.

ODPOVEĎ

Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy kalendárny rok, a preto daňovník aj pri skončení podnikania podáva daňové priznanie až po skončení kalendárneho roka, teda za rok 2018 do 31.3.2019. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je pondelok 1.4.2019.

ODPOVEĎ

Áno. Príjem z predaja hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku dosiahnutý do piatich rokov od skončenia podnikania podlieha dani z príjmov ako príjem z predaja hnuteľných vecí.

ODPOVEĎ

Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom:

  • získala na území Slovenskej republiky povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
  • vznikla jej povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, alebo
  • jej na území Slovenskej republiky vznikla stála prevádzkareň.

Registračnú povinnosť k dani z príjmov si právnická osoba splní predložením vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

Elektronický formulár registračného tlačiva nájdete na portáli finančnej správy v časti „Katalóg elektronických formulárov„.

ODPOVEĎ

Oznamovaciu povinnosť si môže daňový subjekt splniť prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo cez všeobecné podanie finančnej správy v časti Register prostredníctvom elektronického formulára.

ODPOVEĎ

Daňovník, ktorý je rezidentom SR, je povinný deklarovať v SR svoje celosvetové príjmy. Z tohto dôvodu je povinný vo svojom daňovom priznaní v SR uviesť aj príjem zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov v ČR. Za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia týchto príjmov môže daňovník v daňovom priznaní v SR uplatniť metódu vyňatia príjmov v zmysle § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov, ak boli jeho príjmy zo závislej činnosti v ČR preukázateľné zdanené a ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. Výraz preukázateľne zdanené znamená, že predmetný príjem bol v príslušnom štáte podrobený zdaneniu bez ohľadu na výšku dane zaplatenej v tomto štáte po uplatnení nezdaniteľných častí, resp. úľav podľa vnútroštátnych daňových predpisov tohto štátu.

Zavolajte nám, ochotne Vám pomôžeme!

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky, kľudne nás kontaktujte, ochotne Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.

KONTAKTUJTE NÁS